Okénko Městské policie Mikulov - září 2020

Výběr událostí za měsíc září

Dne 2. 9. 2020 v 15:20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v okolí nádražní budovy ČD v Mikulově se pohybuje zdivočelá mládež, která se mezi sebou dohaduje. Uvedené osoby mají být evidentně mladší 18 let a klidně na veřejnosti ještě navíc kouří tabákové cigarety. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně podezřelé osoby zastihli v uvedené lokalitě. Obě kontrolované nezletilé dívky kouřily klidně cigarety i před zasahujícími strážníky. Strážníci následně zjištěné balení cigaret na místě dívkám odebrali. Celá záležitost byla posléze řešena se zákonnými zástupci dívek a orgánem OSPOD Mikulov. Šetřením bylo zjištěno, že cigarety pro nezletilé dívky zakoupil mikulovský mladík r. 2002.  Nezodpovědné a opakované protiprávní jednání tohoto mladíka strážníci postoupili k dořešení do přestupkové komise.

Dne 9. 9. 2020 v 19:15 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. 22.dubna je na stromě uhnízděn roj včel. Rojící se včely mají nyní dokonce ohrožovat kolemjdoucí občany. Přivolaní strážníci následně zjistili, že se v tomto případě nejedná o rojící se včely ale o roj agresivních sršňů. Z důvodu vniklé nebezpečné situace přivolali strážníci na místo mikulovský hasičský výjezd HZS Jmk. Přivolaní hasiči následně nebezpečné sršně odborně zlikvidovali.   

Dne 11. 9. 2020 v 1:25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Brněnské proti rozvášněné a hlučné skupince zážitků chtivých turistek, které si opakovaně nechtěly uvědomit, že v Mikulově přebývají i místní občané, kteří se chtějí do rána „pouze“ v klidu vyspat. Podnapilé ženy strážníkům neustále argumentovaly, že se do Mikulova přijely bavit a že nám zde zanechávají velký finanční obnos, takže vlastně mají na své rozmařilé chování právo! Zasahující strážníci se v daný okamžik museli obrnit velkou trpělivostí, jelikož „Pražandy“ byly velice energické a neúnavné. Posléze se však strážníkům uvedené ženy podařilo přece jen zklidnit a donutit je k odchodu do penzionu. Rušení nočního klidu bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 12. 9. 2020 v 6:15 hodin bylo na MP nahlášeno, že v okolí prodejny Tesco Mikulov se již asi od 4:00 hodin pohybuje skupinka nezletilých dětí. Zasahující strážníci MP Mikulov toulající se děti následně zastihli v jednom vchodě na sídlišti. Jednalo se o dvě dívky r. 2006 a r. 2007 a také jednoho hocha r. 2007. Šetřením vyšlo najevo, že mládež byla bez dozoru celou noc a vůbec nikomu nechyběla.  Děti se měly navzájem krýt a uvádět zákonným zástupcům, že spí u kamarádů. Strážníci MP Mikulov následně zalarmovali hotovostní pracovnici orgánu OSPOD Mikulov a celou záležitost s ní řešili ve spolupráci.

Dne 12. 9. 2020 v odpoledních hodinách si místní mikulovský mladík r. 1978 vybral, jako náhražku za zrušenou oslavu Pálavského vinobraní, takovou malou toulku po mikulovských „putykách“. Když uvedený jinoch procházel kolem služebny MP Mikulov poněkud již v silně povznesené náladě, tak ho nenapadlo nic chytřejšího než si svoji pracně nabitou a zaplacenou energii vybít na reklamní tabuli. Zničené reklamní áčko však ale neušlo pozornosti mikulovských strážníků. Zasahující strážníci opilého výtržníka následně předvedli na služebnu MP Mikulov. Moc nechybělo a mohlo dojít i k použití donucovacích prostředků. Celá záležitost byla posléze kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku. Přestupkové jednání bylo vyřešeno v následujících dnech uložením sankce – pokuty příkazem na místě, až došlo k uhrazení vzniklé škody. Spáchání přestupku bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 14. 9. 2020 v 14:30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno personálem z prodejny Tesco Mikulov, že v prodejně nachytali děti, které v prodejně tajně zkonzumovaly nějaké cukrovinky a následně z prodejny pronesly z boží bez zaplacení v hodnotě 520,-Kč. Protiprávní jednání zaznamenal interní kamerový systém prodejny. Plačící děti již byly z prodejny raději propuštěny. Zasahující strážníci MP Mikulov však posléze zjistili jejich jména a adresy. Následně bylo přestupkové jednání nezletilců – chlapci   2 x r. 2008 a 1 x r. 2009 projednáno na MP Mikulov s jejich zákonnými zástupci. Celou záležitost následně MP Mikulov postoupila k dořešení sociálnímu orgánu OSPOD Mikulov. 

Dne 16. 9. 2020 v 13:03 hodin zaznamenala hlídka MP Mikulov, že na ul. Pavlovské v Mikulově se vyskytuje muž, který je krvácivě poraněný v obličeji. Strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Šetřením na místě vyšlo posléze najevo, že místní občan r. 1965 si zranění způsobil sám z důvodu svého nekontrolovaného pádu. Taktéž silná opilost zraněného muže sehrála v celé záležitosti svoji roli. 

Dne 17. 9. 2020 v 8:20 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že po ul. 22.dubna v Mikulově právě projíždí vozidlo Ford Tranzit, které řídí místní řidič r. 1980. Strážníci z důvodu dobré místní znalosti o tomto občanovi věděli, že uvedená osoba má soudem zakázáno řízení motorových vozidel. Z uvedených důvodů, bylo projíždějící vozidlo Ford zasahujícími strážníky následně zastaveno. Kontrolovaný řidič na svoji obhajobu posléze uváděl, že s rozhodnutím soudu ještě není oficiálně obeznámen. Strážníci MP Mikulov celou záležitost následně konzultovali s místním oddělením PČR Mikulov. Neoprávněné řízení motorových vozidel bylo nakonec postoupeno k řešení na správní orgán MěÚ Mikulov.

Dne 17. 9. 2020 v 22:00 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na Náměstí se v prostoru městské kašny pohybuje podezřelá osoba, která se následně pokouší vyšplhat na sochu Pomony. Vyslaní strážníci MP Mikulov se následně pokoušeli podezřelého muže oslovit, ale ten se před nimi dal okamžitě na útěk. Muže nezastavily ani zákonné výzvy strážníků. Posléze byl výtržník strážníky dostižen na ul. Vídeňské. Po předvedení zadrženého muže na služebnu MP Mikulov bylo vše vysvětleno. Za celou záležitostí byla podnapilost a nezodpovědné jednání turisty z Olomouckého kraje r. 1989. Strážníci celou záležitost vyhodnotili, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, za který byla uložena sankce – pokuta příkazem na místě.

Dne 19. 9. 2020 v 00:15 hodin zaregistrovala projíždějící hlídka MP Mikulov, že na Náměstí u prodejního okénka s kebabem vzniká konflikt dvou osob.  Zasahující strážníci následně problémovou osobu vyzvali k předložení dokladů totožnosti.  Podnapilý mladík si však místo respektu a pokory k orgánům veřejné moci, vybral přímý střet se zasahujícími strážníky. Strážníci museli proti výtržníkovi následně použít i donucovací prostředky. Výtržník byl nakonec předveden s nasazenými služebními pouty na služebnu MP Mikulov.  Celá záležitost byla posléze kvalifikována, jako přestupek proti veřejnému pořádku. Uložená sankce – pokuta příkazem na místě byla následně uhrazena místním občanem r. 1997 v následujících dnech. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno MP Mikulov do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 9. 2020 v 16:15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na nádraží ČD v Mikulově. V celé záležitostí se jednalo o nahlášené veřejné pohoršení nad povalujícím se podnapilým mužem, který ležel totálně neschopný na nástupišti. Zasahující strážníci v podnapilém muži zjistili občana Břeclavi r. 1984.  Z důvodu, že podnapilý muž nebyl absolutně schopný se sám o sebe postarat a také nebyla ze strany MP Mikulov možnost problémového výtržníka předat jeho rodinným příslušníkům, bylo následně rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Přestupek byl posléze potrestán uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 24. 9. 2020 v 8:00 hodin zasahovaly hlídky MP Mikulov u dopravní nehody dvou osobních motorových vozidel se zraněním osob, která se odehrála v lokalitě nebezpečné křižovatky hlavní komunikace na Brno s křížením směrem na obec Březí. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali BESIP a celou záležitost okamžitě nahlásili na Policii ČR a dispečink RZS Jmk.  Strážníci MP Mikulov na místě následně spolupracovali s výjezdy integrovaného záchranného systému Jmk. Doba zásahu MP Mikulov byla 8:00 hodin až 9:00 hodin. Celou záležitostí se dále zabýval výjezd PČR Břeclav - DN. 

Koncem měsíce září 2020 řešila MP Mikulov také několik krádeží v prodejně Tesco Mikulov. Ve všech případech byly provedené krádeže zasahujícími strážníky MP Mikulov vyhodnoceny, jako spáchání přestupku proti majetku. První přestupek se odehrál dne 24. 9. 2020 v 17:30 hodin, kdy došlo k pokusu krádeže zboží-cukrovinek v hodnotě 88,-Kč. Této krádeže se dopustila mladistvá osoba r. 2005 z Mikulova. Druhá krádež se odehrála dne 25. 9. 2020 v 18:00 hodin. Krádeže láhve 0,7l lihoviny v hodnotě 300,-Kč se dopustil místní problémový mladík r. 2000. Třetí krádeže se dopustila místní žena r. 1983 dne 30. 9. 2020 v 11:25 hodin. V tomto případě se jednalo o krádež zboží v hodnotě 580,-Kč. Všichni zadržení pachatelé nějak zapomněli, že v prodejně je nainstalovaný kvalitní kamerový systém, který nepřetržitě obsluhují a vyhodnocují pracovníci bezpečnostní služby. Vyhodnocené spáchané protiprávní jednání okamžitě nahlašují odpovědnému personálu prodejny k dalšímu opatření. Pod největším tlakem a zvýšenou kontrolou jsou samoobslužné pokladny prodejny. Ke spáchaným krádežím je následně ihned přivolávána hlídka MP Mikulov nebo Policie ČR. Dalším důkazním aspektem jsou záznamy z městského kamerového systému MP Mikulov, který prostor kolem prodejny Tesco Mikulov monitorují 24 hodin non-stop. Ve všech uvedených případech byly spáchané krádeže MP Mikulov potrestány uložením sankcí-pokutami příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také samozřejmě nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný   

Mestska policie ilustrační k Okénku